Dublin City Film Office

Oifig Scannán
Bhaile Átha Cliath

Part of Dublin City Council, the Film Office will work with you and local authorities to facilitate your production in Ireland's capital city.

Mar chuid de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, oibreoidh Oifig na Scannán leat agus le húdaráis áitiúla chun do léiriú i bpríomhchathair na hÉireann a éascú.

About the Dublin City Film Office and the capital's film Industry

The Dublin City Film Office is the local film office for Dublin city, the parts of Dublin under the administration of Dublin City Council. You can find out more about the Dublin City Film Office and the city’s screen industry below.

Oifig Scannán Chathair Bhaile Átha Cliath agus Tionscal Scannánaíochta na príomhchathrach

Is í Oifig Scannánaíochta Chathair Bhaile Átha Cliath an oifig áitiúil scannánaíochta do Chathair Bhaile Átha Cliath, na codanna sin de Bhaile Átha Cliath atá faoi riaradh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Is féidir leat níos mó eolais a fháil faoi Oifig Scannánaíochta Chathair Bhaile Átha Cliath agus faoi thionscal físe na cathrach thíos.

About Us

We are committed to supporting the audio-visual industries working in Dublin City and increasing the number of productions shooting in Dublin. We coordinate between the production companies and various government departments to provide a seamless transition from concept to film location.

We manage the city’s public domain and handle permits for over 4000 on-street locations, bridges, beaches, and parks, as well as various civic property interiors.

We advise clients on a range of City Council services, such as parking permits, health and safety requirements, and traffic control, as well as provide information on the following;

  • Street furniture
  • Waste management
  • Environmental
  • Public transportation
  • Information on utility works/events

Maidir Linn

Táimid tiomanta do thacú le tionscail chlosamhairc atá ag obair i gCathair Bhaile Átha Cliath agus cur le líon na léiriúchán atá á siútáil i mBaile Átha Cliath. Comhordaímid idir na cuideachtaí léiriúcháin agus ranna rialtais éagsúla d’fhonn a chinntiú gur féidir aistriú gan stró ó choincheap go dtí suíomh scannánaíochta.

Bainistímid fearann poiblí na cathrach agus táimid freagrach as ceadúnais le haghaidh breis is 4000 suíomh sráide, droichid, tránna agus páirceanna, mar aon leis an limistéar taobh istigh de réadmhaoin chathartha éagsúil.

Cuirimid comhairle ar chliaint maidir le raon seirbhísí de chuid na Comhairle Cathrach, cosúil le ceadanna páirceála, ceanglais sláinte agus sábháilteachta agus rialú tráchta, agus cuirmid eolas maidir leis na nithe seo a leanas ar fáil freisin;

  • Dúnadh bóthair
  • Troscán sráide
  • Bainistíocht  dramhaíola
  • Ceisteanna timpeallachta agus cultúrtha áitiúla a bhaineann le              suíomh cliaint Iompar poiblí
  • Eolas maidir le hoibreacha fóntais/imeachtaí

Our Mission​

Our mission is to develop Dublin into a film friendly city by providing the highest level of quality administrative support to the film industry here in Dublin.

Ár Misean

Is é ár misean Baile Átha Cliath a fhorbairt mar chathair a thacaíonn le tionscal na scannán trí ardleibheál tacaíochta riaracháin a chur ar fáil do thionscal na scannán anseo in Éirinn.

Our Vision

We will enhance Dublin City’s reputation as a centre of production excellence by creating the Dublin City Council Filming Office website and visual aesthetic to help attract high value film and television productions. 

We will increase the number of productions shooting in Dublin City and coordinate between the production companies and various government departments to provide a seamless transition from concept to on-location filming.

We will facilitate the creation of onscreen content which will act as a key driver of cultural notoriety, economic growth, and increased interest and tourism foot-traffic in the region by featuring Dublin’s unique atmosphere and locations in both local and international film, television series, music videos, and advertisements.

Ár bhFís

Tacóimid le cáil Chathair Bhaile Átha Cliath mar ionad barr feabhais léiriúcháin trí shuíomh gréasáin Oifig Scannánaíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus aeistéitic fhísiúil a chruthú chun cabhrú le léiriúcháin scannán agus teilifíse ardluacha a mhealladh.

Cuirfimid leis an líon léiriúchán a bheidh á ndéanamh i gCathair Bhaile Átha Cliath agus glacfaimid cúraimí comhordúcháin chugainn féin idir na cuideachtaí léiriúcháin agus ranna rialtais éagsúla chun aistriú gan stró a éascú idir coincheap agus scannánaíocht ar an suíomh.

Éascóimid cruthú ábhar scáileáin a thacóidh le cáil chultúrtha, fás geilleagrach agus níos mó spéise agus níos mó turasóirí sa réigiún trí atmaisféar agus suíomhanna uathúla Bhaile Átha Cliath a áireamh i scannáin, sraitheanna teilifíse, físeáin cheoil agus fógraí áitiúla agus idirnáisiúnta.

Close Search Window